📌 Në datë 18.03.2021 u zhvillua konferenca përmbyllëse e projektit RBMT, River Basin Management and Transparency.
Në konferencën virtuale morën pjese 53 pjesemarrës, palë të interesuara, përfaqësues të shoqërisë civile, qeverisjes dhe institucioneve vendore etj.
Pergjatë konferencës u prezantuan të gjitha aktivitetet e realizuara gjatë implementimit të
projektit si edhe rezultatet e arritura që prej fillimit të tij. Gjatë konferencës u promovuan edhe materialet e përgatitura nga ekspertët ndërkombëtarë të angazhuar në projekt: Procedural Guide, Consultation Framework, Toolkit and Handbook.
Një vend të rëndesishëm në programin e kësaj konference zunë edhe prezantimet e projekteve lokale të financuara në kuadër të projektit RBMT.
Në përfundim të eventit, përfaqesuesi i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Tirane, Z.Hubert Grandjean shprehu vlerësimin e tij për arritjet e këtij projekti duke i cilesuar ato si shumë të vlefshme edhe për qeverisjen dhe institucionet të cilat marrin pjesë në hartimin dhe zbatimin e planeve te menaxhimit te baseneve ujore.
Drejtuesit e organizatave partnere përcollën mesazhet për rëndesinë e bashkepunimit në zbatimin e ketij projekti duke vleresuar se eksperienca e këtij projekti në Shqipëri është i vlefshëm për vendin tonë dhe mund të zbatohet edhe në vënde të tjera të rajonit.

-> Shiko Handbook-un e projektit

-> Shiko Consultation Framework

-> Shiko Procedural Guide

-> Shiko Consultation Toolkit


📌On 18.03.2021, took place the final conference of the RBMT project, River Basin Management and Transparency.
The virtual conference was attended by 53 participants, stakeholders, representatives of civil society, government and local institutions, etc.
During the conference all the activities carried out during the implementation of
the project as well as the results achieved since its initiation were presented. During the conference were promoted the materials prepared by international experts engaged in the project: Procedural Guide, Consultation Framework, Toolkit and project Handbook.
An special attention during the program of this conference was given to the presentations of local projects funded under the RBMT project.
At the end of the event, the representative of the Delegation of the European Union in Tirana, Mr. Hubert Grandjean expressed his appreciation for the achievements of this project, considering them very valuable for the government and institutions that participate in the drafting and implementation of plans water basin management.
The leaders of the partner organizations conveyed the messages about the importance of cooperation in the implementation of this project, assessing that the experience of this project in Albania is valuable for our country and can be applied in other countries in the region.

-> Check out the project Handbook

-> Check out the Consultation Framework

-> Check out the Procedural Guide

-> Check out the Consultation Toolkit

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here